Θεματικός Κατάλογος Οπτικοακουστικού ΥλικούΘεματολογία καταλόγου 135 αρχείων οπτικοακουστικού υλικού διαδικτυακής ελεύθερης πρόσβασης του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΚΑΛΟ
Χρονολογικό Αρχείο Ηχογραφημένων Διαλέξεων-Συζητήσεων (Ε) διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.univsse.gr/p/blog-page_2.html
Χρονολογικό Αρχείο Βιντεοσκοπημένων Διαλέξεων-Συζητήσεων (V) διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.univsse.gr/p/ttip-ceta-tisa-3.html

Γενικά και ειδικά θεωρητικά θέματα ΚΑΛΟ
E1. Συνεργατισμός και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία: Ο νέος κόσμος που αναδύεται
E4. Η εκπαίδευση ενηλίκων στο συνεργατισμό
E7. Συλλογικά εγχειρήματα, ατομική στάση και οικονομία
E9. Εναλλακτικά εγχειρήματα και κοινωνικά κινήματα σε περίοδο κρίσης
E13. Διαδρομές και αποτελέσματα των εναλλακτικών εγχειρημάτων
E14. Ανάπτυξη και εναλλακτικές
E22. "Απόσταση", συμμετοχή και αποτύπωμα συνεργατικών και εθελοντικών εγχειρημάτων
E29. Δια βίου μάθηση και συνεταιρισμοί
E30. Επίλυση διαφορών σε κοινωνικά εγχειρήματα
Ε31. Οι ΚοινΣΕπ μπροστά στο νέο θεσμικό πλαίσιο
E35. Η ευρωπαϊκή διάσταση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
E48. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Κ.ΑΛ.Ο.
E50. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και συνεργατισμός
E52. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κ.ΑΛ.Ο.
E77. Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό
E78. Growing Social: Κ.ΑΛ.Ο. στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας
Ε79. Χρηματοδοτικά προγράμματα για φορείς Κ.ΑΛ.Ο.
E81. Εξελίξεις στο συνεταιριστικό δίκαιο
Ε84. Social Plate - Κ.ΑΛ.Ο. για την αντιμετώπιση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
E85. Συμβουλευτική και κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία
E90. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αειφορία
Ε97. Το κοινωνικό Franchising (δικαιόχρηση) στην ΚΑΛΟ
E99. ΚΑΛΟ και Εκπαίδευση – Μελέτη περίπτωσης: Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ
V01. Η εναλλακτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Παραδείγματα από ΗΠΑ και Γερμανία
V02. Η διπλή φύση του συνεταιρισμού και οι διεθνείς συνεταιριστικοί κανόνες
V03. Η κρίση, η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και οι ιδεολογικές της οριοθετήσεις
V07. Συνεταιριστικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο
V08. Η δημιουργία συνεταιρισμού: Καταστατικό, κανονισμός λειτουργίας, επιχειρησιακό σχέδιο, οικονομικά, διαχείριση, εκπαίδευση
V09. Κρίση, κινήσεις πολιτών και διάθεση προϊόντων: Μια προσπάθεια χαρτογράφησης
V10. Τα σύγχρονα εγχειρήματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως ένας άλλος τρόπος κοινωνικής αλλαγής, πέρα από το κράτος και την αγορά
V18. Από την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην ευρεία κοινωνική αυτοθέσμιση
V19. Απομεγέθυνση και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
V24. Εναλλακτικοί οικονομικοί και κοινωνικοί χώροι: Προσεγγίσεις και πρακτικές

Κοινά αγαθά και ΚΑΛΟ
E8. Ποιότητα και έλεγχος προϊόντων στους συνεταιρισμούς
E18. Διαχείριση των απορριμμάτων και συνεργατισμός
E49. Ενεργειακοί συνεταιρισμοί
E51. Η συνεργατική διαχείριση του νερού και η Κίνηση 136
E53. Σχεδιάζοντας συνεργατικούς αστικούς λαχανόκηπους
E56. Αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά και συνεργατισμός
E62. Απορρίμματα: Μια εκπαιδευτική και συνεργατική προσέγγιση
E63. Ενέργεια: Μια εκπαιδευτική και συνεργατική προσέγγιση
E64. Τροφή: Μια εκπαιδευτική και συνεργατική προσέγγιση
Ε69. Πρόσβαση στην τροφή και Κ.ΑΛ.Ο.
E70. Το ντοκιμαντέρ "Το Ταξίδι του Ορφέα"
E72. Ανακύκλωση, Εκπαίδευση και Διαλογή στην πηγή με Κ.ΑΛ.Ο.
E95. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Κέντρο Ανακύκλωσης – ΚΑΕΔΙΣΠ και Δημοτικό Σχολείο
E98. Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής Στην Πηγή στη Θεσσαλονίκη με φορείς Κ.ΑΛ.Ο.
V04. Η κοινωνική διαχείριση του νερού - Το διεθνές κίνημα και η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα
V15. Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων και η λογική της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων - Η συνεργατική εναλλακτική της διαχείρισης των απορριμμάτων
V17. Κοινωνικοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Συνεργατικές εφαρμογές ΑΠΕ. Το παράδειγμα της Γερμανίας. - Η δυνατότητα συνεργατικής εφαρμογής των ΑΠΕ στην Ελλάδα χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις
V23. Θέματα τροφίμων στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας
V25. Συζήτηση για τις επιπτώσεις των διατλαντικών συμφωνιών TTIP, CETA, TISA, TTP
V26. Συζήτηση για την Παγκόσμια Μέρα Δράσης ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες
V27. Συζήτηση - Ανοικτή εκδήλωση στην Παγκόσμια Μέρα Δράσης ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες
V28. Εκπομπή για τις διατλαντικές συμφωνίες
V29. Παρουσίαση βιβλίου του UnivSSE Coop για το νερό, Θεσσαλονίκη, Οκτ. 2017
V30. Το Νερό στα χέρια των Πολιτών (1)
V31. Το Νερό στα χέρια των Πολιτών (2)
V32. Το Νερό στα χέρια των Πολιτών (3)
V33. Το Νερό στα χέρια των Πολιτών (4)
V34. Προοπτικές  αιολικής ενέργειας στην Ενεργειακή Συνεταιριστική Επιχείρηση Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)
V35. Αποκεντρωμένες και μικρής κλίμακας ΑΠΕ με προστασία περιβάλλοντος και κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

Δικτυώσεις ΚΑΛΟ
E25. Η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής των Συνεταιρισμών
Ε33. Η Πανελλαδική Συνάντηση για το Νερό
E37. Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
E38. Το Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας
E39. Συντονισμός ΚοινΣΕπ Αττικής
E40. Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων
E43. Η Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
E47. Το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
E58. Εμπειρίες από την 1η Πανελλήνια Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο.
E67. Η Διακήρυξη για τη συνεργατική διαχείριση του νερού από τους πολίτες
E75. Το 2ο Διεθνές Φόρουμ Συνεταιριστικού Δικαίου
E76. Η 2η Πανελλαδική Έκθεση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
Ε80. Το 5ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
E92. Η Κοινοπραξία Φορέων ΚΑΛΟ «Τα Πάντα RE»
V12. Παρουσίαση δικτύων ανταλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών: ΤΕΜ Μαγνησίας, ΚΟΙΝΟ Καλαμαριάς και ΔΙΑΝΘΕΣ
V13. Το ανοιχτό δίκτυο για την απευθείας διάθεση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη

Παραδείγματα - καλές πρακτικές φορέων ΚΑΛΟ
E2. Το συνεργατικό εγχείρημα αυτοδιαχείρισης του εργοστασίου της ΒΙΟΜΕ
E3. Η συνεργατική καλλιέργεια γης στην πόλη. Το παράδειγμα της ΠΕΡΚΑ
E5. Ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελισσοχωρίου "Εύγε"
E6. Το συνεργατικό παντοπωλείο-καφενείο "Εκλεκτίκ"
E10. Το Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο-Καφέ “Ακυβέρνητες Πολιτείες”
E11. Οι συνεταιρισμοί εναντίον της μαφίας στη Σικελία
E12. Το εναλλακτικό Κοινωνικό Νόμισμα ΚοιΝο
E15. Ο Συνεταιριστικός Κοινωνικός Χώρος "Άλλοστρόπος"
E16. Η Ομάδα Παραγωγών Αγ. Γεωργίου Γρεβενών
E17. Ο Κοινωνικός Χώρος "Μικρόπολις"
E19. Ο συνεταιρισμός «Σπείρα Γης»
E20. Ο συνεταιρισμός «Συν-Άλλοις»
E21. Η συνεταιριστική «Εφημερίδα των Συντακτών»
E23. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
E24. Ο συνεταιρισμός "Μυγδονία"
E26. Η πανεπιστημιακή έρευνα για τη βιώσιμη διαχείριση και την κοινωνική συμβολή του Βίος Coop
E27. Η ανάπτυξη συνεταιρισμών στην Καρδίτσα
E28. Γυναικείοι συνεταιρισμοί
Ε32. Ο συνεργατικός χώρος για την Κ.ΑΛ.Ο. “DOCK”
E34. Ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Αντωνίου
E36. Enallaktikos.gr: Ανεξάρτητος κόμβος για την Αλληλέγγυα και Συνεργατική Οικονομία
E41. Η ΚοινΣΕπ “Κρατήρας”
E42. Η ΚοινΣΕπ “dot2dot”
E44. Η ΚοινΣΕπ Μούσες Πιερίων
E45. Η ΚοινΣΕπ “Ionian Recycle Hellas
E46. Η ΚοινΣΕπ “Eco Greece
E54. H ΚοινΣΕπ Life Events
E55. Η ΚοινΣΕπ Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα
E57. H ΚοινΣΕπ Postman
E59. Η ΚοινΣΕπ Δια Βίου Ανέλιξη
E60. Η πενταετής δραστηριότητα του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.
E61. Ο συνεταιρισμός εργαζομένων Commonspace Coop
E65. Η ΚοινΣΕπ Agrodiaetus nephohiptamenos (Rediviva cucina povera– Αναγεννημένη κουζίνα των φτωχών)
E66. Ο συνεταιρισμός Αγροτικό Παντοπωλείο
E68. Η ΚοινΣΕπ Υπόγειο
E71. Η ΚοινΣΕπ RemadeinGr
E73. Το Κέντρο Ημέρας Προσφύγων «Αλκυόνη»
E74. Ο Κοινωνικός Χώρος «Οικόπολις»
Ε82. Η ΚοινΣΕπ Αργώ
E83. Ενεργειακές Κοινότητες - Συνεταιρισμοί
E86. Η ΚοινΣΕπ Άγκιστρο Δράση
E87. Γραφείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
E88. Το ντοκιμαντέρ «Βίος … ο άλλος δρόμος»
E89. Κυριότερες δράσεις 2013-2019 του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο.
E91. Η εναλλακτική κοινότητα Πελίτι
E93. Η συλλογικότητα «Επανάχρηση Τώρα!»
E94. 5 επιτυχημένες ιστορίες Κ.ΑΛ.Ο. από την Ευρώπη
E96. Η Κοιν.Σ.Επ. BioHerbal
Ε100. 100 εκπομπές για Κ.ΑΛ.Ο.
V05. Παρουσίαση των συνεταιρισμών ΑΛΛΟΣΤΡΟΠΟΣ και ΒΙΟΣ COOP
V06. Ο συνεταιριστικός όμιλος του Mondragón
V11. Παρουσίαση του συνεργατικού αυτοδιαχειριστικού εγχειρήματος στο εργοστάσιο ΒΙΟΜΕ και του αγροτικού κτηνοτροφικού συνεταιρισμού ΒΟΣΚΟΣ στο Λιβάδι Ολύμπου
V14. Συνεργατικές αστικές και περιαστικές καλλιέργειες. Τα παραδείγματα των ΠΕΡΚΑ στα πρώην στρατόπεδα Καρατάσου και Κόδρα
V16. Συνεργατικά ΜΜΕ: Ανεξάρτητο Δίκτυο Ενημέρωσης ΚοινΣΕΠ EgnatiaPost, Αυτοδιαχειριστικό εγχείρημα ΕΡΤ3
V20. Η εμπειρία της κολεκτιβοποίησης στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο: Ιστορική σημασία και επικαιρότητα
V21. Γυναικείοι συνεταιρισμοί: "Άγιος Αντώνιος", "Βαλμάδα" Ανατολικού, "ΕΥΓΕ" Μελισσοχωρίου,
V22. Συνεργατικά βιβλιοπωλεία: "Ακυβέρνητες Πολιτείες", "Poeta"