Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Πανελλαδική συνάντηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ΚΑΛΟ

Πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση των περιφερειακών Ενώσεων Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων / Διεύθυνση ΚΑΛΟ πραγματοποιήθηκε στις 25.4.2023, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για την ΚΑΛΟ και συγκεκριμένα για το "Σχέδιο Δράσης  για την Κοινωνική Οικονομία & την Κοινωνική Καινοτομία", που παρουσίασε το Υπουργείο.

Συμμετείχαν περίπου 150 άτομα από το πεδίο της ΚΑΛΟ και τοποθετήθηκε ένας εκπρόσωπος από κάθε περιφερειακή Ένωση.

Από την Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΝ ΚΑΛΟ ΚΕΜ) μίλησε ο Κ. Νικολάου θέτοντας -μεταξύ άλλων- το ζήτημα ότι πρέπει να γίνει κανονική δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (όπως πχ γίνεται με τα νομοσχέδια), έτσι ώστε κάθε Ένωση ΚΑΛΟ, κάθε φορέας ΚΑΛΟ, αλλά και κάθε άτομο να μπορεί να γράφει τα σχόλιά του και να ληφθούν υπόψη στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΛΟ, υπογραμμίζοντας την πλήρη αδιαφορία για την ΚΑΛΟ όλα αυτά τα χρόνια και τον αποκλεισμό της από οποιαδήποτε χρηματοδοτική δράση και ζητώντας να υπάρξει δέσμευση ότι η χρηματοδότηση των φορέων ΚΑΛΟ να γίνεται με κριτήρια που είναι συμβατά με τους φορείς ΚΑΛΟ και όχι με τις ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.


Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Ιστορική στιγμή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ): Στην 66η σύνοδο της ολομέλειάς της (18 Απριλίου 2023), η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (A/77/L.60).

Το ψήφισμα αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ΚΑΛΟ στην προώθηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης:

1. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να εφαρμόσουν εθνικές, τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ΚΑΛΟ ως πιθανό μοντέλο για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, σχέδια και προτεραιότητες, μεταξύ άλλων: ανάπτυξη ειδικών νομικών πλαισίων, όπου ενδείκνυται, για την ΚΑΛΟ, καθιστώντας ορατή, όταν είναι εφικτό, τη συμβολή της ΚΑΛΟ στην κατάρτιση εθνικών στατιστικών και την παροχή φορολογικών κινήτρων και κινήτρων για τις δημόσιες προμήθειες, αναγνωρίζοντας την ΚΑΛΟ στα εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και έρευνας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων της ΚΑΛΟ σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση και ενθαρρύνει τη συμμετοχή φορέων της ΚΑΛΟ στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

2. Ενθαρρύνει τις αρμόδιες οντότητες του αναπτυξιακού συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων χωρών των Ηνωμένων Εθνών, να δώσουν τη δέουσα προσοχή στην ΚΑΛΟ ως μέρος των μέσων σχεδιασμού και προγραμματισμού τους, ιδίως το Πλαίσιο Συνεργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να παρέχουν υποστήριξη στα κράτη, κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εντολές τους και για τον προσδιορισμό, τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συνεκτικών και ευνοϊκών πολιτικών μέτρων και πλαισίων για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ ως εργαλείου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ως προς αυτό αναγνωρίζει το έργο της Διυπηρεσιακής Ειδικής Ομάδας των Ηνωμένων Εθνών για την ΚΑΛΟ.

3. Ενθαρρύνει τα πολυμερή, διεθνή και περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αναπτυξιακές τράπεζες να υποστηρίξουν την ΚΑΛΟ, μεταξύ άλλων μέσω υφιστάμενων και νέων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών προσαρμοσμένων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

4. Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προετοιμάσει έκθεση, εντός των υφιστάμενων πόρων, σε συνεργασία με τη Διυπηρεσιακή Ειδική Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την ΚΑΛΟ, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της ΚΑΛΟ για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μια χωρίς αποκλεισμούς, πλούσια σε θέσεις εργασίας, ανθεκτική και βιώσιμη ανάκαμψη, και αποφασίζει να συμπεριλάβει στην προσωρινή ατζέντα της 79ης συνόδου της, στο θέμα με τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη», ένα υποσημείο με τίτλο «Προώθηση της ΚΑΛΟ για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος:

https://unsse.org/wp-content/uploads/2023/04/A-77-L60.pdf


Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

Διαδικτυακή παρουσίαση Εθνικής Στρατηγικής για την Κ.ΑΛ.Ο.

Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων Διεύθυνση ΚΑΛΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.

Τρίτη 25 Απριλίου στις 11π.μ.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, εκπονήθηκε επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία με ενσωμάτωση δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και ευθυγράμμιση της Εθνικής Στρατηγικής με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία.

Για την καλύτερη ενημέρωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σχετικά με το Σχέδιο Δράσης και την Εθνική Στρατηγική για την Κ.ΑΛ.Ο. και προκειμένου οι φορείς να έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, σας προσκαλούμε την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ. σε διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης. Για λόγους οικονομίας χρόνου, στη διαδικτυακή συνάντηση θα μιλήσει ένας εκπρόσωπος από κάθε Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και ένας εκπρόσωπος από την ΠΑΣΕ Κ.ΑΛ.Ο.

Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που δεν εκπροσωπούνται από κάποια Ένωση και θέλουν να διατυπώσουν σχόλια και παρατηρήσεις για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και την Εθνική Στρατηγική για την Κ.ΑΛ.Ο. μπορούν να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kalo@ypakp.gr

Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης και την Εθνική Στρατηγική μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα εδώ: https://drive.google.com/file/d/1tqpCR8zgcz1pFgboMEmqVgsbdFGwJQ–/view?usp=sharing

Θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως η ενεργή συμμετοχή σας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα εγγραφής: https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_qmLNS8_PQoqNJJoR2X2OuQ


Τρίτη 11 Απριλίου 2023

1η Συνάντηση Εργασίας του προγράμματος OBCD - Ανοικτές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

Η 1η Συνάντηση Εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος OBCD - "Ανοικτές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας" πραγματοποιήθηκε στις 11.4.2023.

Το έργο προωθεί τη συνδημιουργία γνώσης -μέσω τριγώνων γνώσης- μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου και εργαλείων, καθώς και ανοιχτών και συνεργατικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων.

Επικεφαλής είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών με τη συμμετοχή 12 άλλων φορέων από Ελλάδα (ΑΝΚΑ, OTC), Φινλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας.


Σάββατο 8 Απριλίου 2023

Βίντεο του σεμιναρίου "Θεσμική και Χρηματοδοτική στήριξη της Κοινωνικής Καινοτομίας"

Βιντεοσκοπημένο το διαδικτυακό σεμινάριο, με τίτλο "Θεσμική και Χρηματοδοτική στήριξη της Κοινωνικής Καινοτομίας", που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023.

Το βίντεο του σεμιναρίου:

https://www.youtube.com/watch?v=Qa4duWfefEs&t=3414s

 

Βίντεο του σεμιναρίου "Διακυβέρνηση εγχειρημάτων Κοινωνικής Καινοτομίας"

Βιντεοσκοπημένο το διαδικτυακό σεμινάριο, με τίτλο "Διακυβέρνηση εγχειρημάτων Κοινωνικής Καινοτομίας", που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Το βίντεο του σεμιναρίου:

https://www.youtube.com/watch?v=l7J234uuQcY&t=4537s


Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

Συνέδριο "From SEED to the Future" για την Κοινωνική Καινοτομία, Αθήνα, 4-5.4.2023

Στο Τελικό Συνέδριο "From SEED to the Future", στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Κοινωνικής Καινοτομίας “Social innovation EcosystEm Development – SEED” (στο οποίο συμμετέχει το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ), που διεξάγεται στην Τεχνόπολη, Γκάζι - Αθήνα, 4-5.4.2023

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEED αποσκοπεί στη δημιουργία εθνικών Κέντρων Κοινωνικής Καινοτομίας και συμμετέχουν φορείς από Ιταλία (επικεφαλής), Ελλάδα, Σλοβενία και Ρουμανία.

Στο συνέδριο, από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. συμμετέχουν ο Γ. Αλεξόπουλος, η Ι. Δουβίτσα και ο Κ. Νικολάου.


Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Διαδικτυακό σεμινάριο "Κοινωνική Καινοτομία: Παρακολούθηση και αξιολόγηση"Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Κοινωνική Καινοτομία: Παρακολούθηση και αξιολόγηση" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, στις 1:00 μμ - 2:30 μμ.

Το σεμινάριο οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου SEED – Social innovation EcosystEm Development (στο οποίο συμμετέχει το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. "UnivSSE Coop"), που στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική  Καινοτομία στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι η έκτη (και τελευταία) για το θέμα της Κοινωνικής Καινοτομίας.

Ομιλητές:

- Έλενα Τζαμουράνου, Μέλος του DoC – Συνεργατικού χώρου Κ.Αλ.Ο 

- Άλεξ Παζαΐτης, μέλος του P2P Lab 

- Κώστας Νικολάου, Επισκέπτης Καθηγητής Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, ΑΠΘ 

Συντονισμός:

- Δρ Γιώργος Αλεξόπουλος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, στον σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/84474475747?pwd=TXZybWpGK3pBSCsxaXg0MXRWaHlxZz09

Meeting ID: 844 7447 5747

Passcode: 849653

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.